Thursday, December 20, 2012

Mùa Xuân Lá Khô, Blind guitarist/singer Mũi Né, Việt Nam